Projekty

Naše škola realizuje projekt Kvalitní vzdělávání, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012290 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

MŠ: personální podpora –, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (vzdělávání pedagogů), rozvojové aktivity v MŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu, spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností – komunitně osvětová setkávání.

ZŠ: personální podpora – školní asistent ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –DVPP), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu

Školní družina: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD – (vzdělávání pedagogů)), zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her, projektový den v ŠD.

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Naše škola realizuje projekt Otevřené vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/16_022/0001133 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na:

personální podporu (chůva), osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování), spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost — Výzva č. 56

Dne 7. července 2015 byla schválena žádost o účast v projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost — Výzva č. 56 —  Zvyšování kvality vzdělávání v Radějově, reg. č: CZ.1.07/1.1.00/56.1128. ¨
Škola naplňovala tyto klíčové aktivity:
1.       Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti — zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
2.       Zahraniční jazykový kurz pro učitele — krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání minimálně 10 pracovních dnů pro dva učitele ZŠ.
3.       Zahraniční jazykově—vzdělávací pobyt pro žáky — krátkodobý jazykově—vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu  9 vyučovacích hodin a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa.
Projekt byl realizován do 31. 12. 2015.

Výzva č. 56 – plakát

  • EU peníze školám  - Tvořivá škola – Cesta k poznávání

Naše základní škola se zúčastnila v letech 2010 – 2013 projektu EU peníze školám. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo zavedení oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Základní škola se zapojila do následujících klíčových aktivit:

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Individualizace cizích jazyků

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci v této oblasti

Ke zlepšení výuky v těchto oblastech přispělo metodické vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorba a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, vybavení tříd moderní počítačovou technikou a interaktivními tabulemi. Zvýšení účinnosti práce s žáky probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Na jmenované aktivity byla v rámci projektu vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohly využít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy. Naše škola získala částku 405 609 Kč.

Kontaktní osoba pro zájemce materiálů: Mgr. Petra Jamná, tel. 725 035 723


Rodiče vítáni – Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Již od roku 2012 je naše škola součástí projektu Rodiče  vítáni. Díky projektu si stále více uvědomujeme důležitost vzájemné komunikace. Rodiče oceňují, když se k nim chová škola vstřícně a partnersky. Naši učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to nejen oběma stranám, ale zejména žákům.


Školní mléko

Důvody proč vstoupit do projektu Školní mléko byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou. Díky dotacím EU a podpoře výrobců mají žáci základní školy i děti mateřské školy nárok na dotované mléčné výrobky každý vyučovací den za příznivou cenu.


Ovoce do škol

V návaznosti na projekt Školní mléko jsme vstoupili do projektu Ovoce do škol. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 4. třídy. Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšení zdravotního stavu dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.


Příprava na život aneb čím budu

Celoroční projekt Příprava na život aneb čím budu, je realizován ve spolupráci nejen s rodiči žáků, ale i jinými zajímavými osobnostmi obce Radějova. Rodiče se stávají lektory, kteří představují dětem svá povolání. Zapojují se tak do života školy, sami si vyzkoušejí, jaké je to stát před katedrou. Děti si mohou uvědomit výhody a nevýhody různých povolání. Rodiče jim pomohou pochopit, jak je důležité získat potřebné vzdělání, osvojit si různé dovednosti a být zodpovědný za odvedenou práci. Děti jsou vedeny k tomu, aby si svých rodičů vážily a dokázaly jim lépe porozumět.


Portál  Proškoly.cz

Škola je aktivní na portálu Proškoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace) a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Kromě určení hodnoty inteligence v jednotlivých oblastech umožňují tyto testy její rozvoj. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, učitele i rodiče.


Den Země

Každoročně připravujeme projekt k oslavám Dne Země. Letos navštívíme farmu ve Tvarožné Lhotě. Tématem budou hospodářská zvířata pod názvem Od jehňátka po klubíčko.


Dopravní výchova

O tom, že děti potřebují být neustále seznamovány se silničními pravidly, poučovány o bezpečném chování v současném hustém automobilovém provozu, snad není pochyb. Dnes a denně se setkáváme s příklady zbytečných nehod. Naše škola spolupracuje s Automotoklubem Mladost Hodonín. Dvakrát ročně k nám přijíždí zkušení lektoři, kteří s žáky probírají jak teoretickou, tak praktickou výuku dopravní výchovy.


Putování Radějovem

K 600. výročí Radějova byl věnován projektový týden Putování Radějovem. Cílem bylo upevnit vztah dětí k obci a prohloubit větší povědomí o historii Radějova, významných osobnostech či stavbách i současném životě v obci.


Ekoškola, Recyklohraní, CHKO Bílé Karpaty

Program Ekoškola, kterého jsme součástí, je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole i jejím okolí.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění i recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií nebo použitých drobných elektrozařízení.

Spolupráce se vzdělávacím střediskem CHKO Bílé Karpaty nabízí programy, doplňující standardní výuku. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají netradiční formy výuky.


Vlastivědný projekt Praha

Jedním z témat učiva vlastivědy ve čtvrtém ročníku je poznávání České republiky. Žáci se zúčastňují vlastivědného projektu – Praha. Na konci školního roku navštěvují naše hlavní město a jeho významné památky.

Eko škola – třídíme odpady v rámci Recyklohraní

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní bude naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT budou umístěny v budově školy.

Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.

Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.