Zápis do MŠ z důvodu šíření nákazy COVID 19 bude probíhat bez účasti osob v pondělí 4. května 2020.

Na webových stránkách školy www.zsradejov.cz, v rubrice Mateřská škola, je k dispozici k vytištění:
1.       Žádost o přijetí dítěte do MŠ
2.       Čestné prohlášení k očkování dítěte
Řádně vyplněnou žádost, čestné prohlášení k očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte a kopii rodného listu dítěte doloží zákonný zástupce dne 4. května 2020 do MŠ — do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy ZŠ a MŠ. Výše zmíněné dokumenty (bod 1., bod 2.) budou také k dispozici v budově MŠ.
Na základě řádně vyplněné žádosti a doložení všech dokladů, bude zákonnému zástupci na kontaktní e-mail uvedený na žádosti zasláno registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 v souladu s kritérii pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021. Tato kritéria jsou k dispozici na webových stránkách školy.
Dne 1. června 2020 na webových stránkách školy (nejméně po dobu 15 dní) bude zveřejněno přijetí dítěte pod přiděleným registračním číslem.
Případné další informace na tel. 725 035 723.

V letošním školním roce 2019/2020 dochází do mateřské školy 25 dětí. Z toho je 13 děvčat a 12 chlapců. Předškoláků je 8. Také v letošním školním roce pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Spolu je nám dobře“.