Příspěvky v rubrice - Mateřská škola

Upozornění pro zákonné zástupce dětí v mateřské škole

1. Duben 2020   |   Xixka

Přehled výše úplaty v době mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví zástupkyně statutárního orgánu mateřské školy výši úplaty:

a)   úplata při omezení provozu delším než 5 vyučovacích dní v měsíci březnu 2020 je stanovena ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz na 133,- Kč
b)   úplata při přerušení provozu v délce jednoho měsíce se promíjí (předpoklad duben 2020)

Zápis do 1. ročníku

23. Březen 2020   |   Xixka

Základní škola a Mateřská škola oznamuje,
že v souvislosti s mimořádnými opatřeními se Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021  uskuteční dne  16. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Potřebné formuláře s podrobnými informacemi o průběhu zápisu naleznou zákonní zástupci předškoláků do 28. 3. 2020 ve svých poštovních schránkách.

Provoz MŠ

16. Březen 2020   |   Xixka

Od úterý 17. 3. 2020 bude Mateřská škola Radějov až do odvolání uzavřena.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ

10. Březen 2020   |   Xixka

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

O dalším průběhu budete průběžně informováni na webových stránkách školy, místním rozhlasem.

V Radějově 10. 3. 2020

Mgr. Petra Jamná, zástupce statutárního orgánu

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020 (002)