Příspěvky v rubrice - Novinky

Zápis do 1. roč. – vyhlášení rozhodnutí

20. Duben 2020   |   Xixka

Zápis do 1. roč. vyhlášení rozhodnutí

Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

Tipy pro práci – předškoláci a děti MŠ

16. Duben 2020   |   Xixka

3_NPI_Speciál pro podporu výuky na dálku a Infolist

Organizace zápisu do MŠ

16. Duben 2020   |   Xixka

Zápis do MŠ z důvodu šíření nákazy COVID 19 bude probíhat bez účasti osob v pondělí 4. května 2020.
Na webových stránkách školy www.zsradejov.cz, v rubrice Mateřská škola, je k dispozici k vytištění:
1.       Žádost o přijetí dítěte do MŠ
2.       Čestné prohlášení k očkování dítěte
Řádně vyplněnou žádost, čestné prohlášení k očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte a kopii rodného listu dítěte doloží zákonný zástupce dne 4. května 2020 do MŠ — do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy ZŠ a MŠ. Výše zmíněné dokumenty (bod 1., bod 2.) budou také k dispozici v budově MŠ.
Na základě řádně vyplněné žádosti a doložení všech dokladů, bude zákonnému zástupci na kontaktní e-mail uvedený na žádosti zasláno registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 v souladu s kritérii pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021. Tato kritéria jsou k dispozici na webových stránkách školy.
Dne 1. června 2020 na webových stránkách školy (nejméně po dobu 15 dní) bude zveřejněno přijetí dítěte pod přiděleným registračním číslem.
Případné další informace na tel. 725 035 723.

Kritéria pro přijetí do MŠ 2020

žádost o přijetí

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Upozornění pro zákonné zástupce žáků zapsaných ve školní družině

6. Duben 2020   |   Xixka

Přehled výše úplaty v době mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví zástupkyně statutárního orgánu výši úplaty:

a)   úplata při omezení provozu delším než 5 vyučovacích dní v měsíci březnu 2020 je stanovena ve výši 2/3 úplaty na 47- Kč
b)   úplata při přerušení provozu v délce jednoho měsíce se promíjí (předpoklad duben 2020)